Monografijos

Monografijos

Lietuvos etnomuzikologų monografijos, studijos, žymesni tradicinių liaudies dainų rinkiniai

 • Ambrazevičius Rytis. Etninės muzikos notacija ir transkripcija [Notation and transcription of ethnic music]. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 1997. 106 p.
 • Ambrazevičius Rytis. Psichologiniai muzikinės darnos aspektai. Jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime [Psychological aspects of musical scale. Their manifestation in Lithuanian traditional singing]. Kaunas: Technologija, 2008.
 • Ambrazevičius Rytis, Budrys Robertas, Višnevska Irena. Scales in lithuanian traditional music: acoustics, cognition and contexts. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, Green Prints, 2015. 479 p.
 • Apanavičius Romualdas. Baltų etnoinstrumentologija. Vilnius: Eksperimentinė technikos paminklų restauravimo įmonė, 1990.
 • Apanavičius Romualdas. Etninė muzika. Teorijos klausimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2001.
 • Apanavičius Romualdas. Etninė muzika. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2009, 398 p.
 • Apanavičius Romualdas. Šiaurės Lietuvos kultūros paveldas, t. 3. Etninė muzika. Kaunas: Žiemgalos leidykla, 2009.
 • Apanavičius R., Aleknaitė E., Savickaitė E., Apanavičiūtė – Sulikienė, K., Šlepavičiūtė I. Etninės muzikos gaivinimo judėjimas Lietuvoje  XX a. 7 dešimtmetis–XXI a. pradžia. Kaunas, VDU: Versus Aureus, 2015, 312 p.
 • Apanavičius R., Alenskas V., Palubinskienė V., Virbašius E., Visockaitė N. Senosios kanklės ir kankliavimas. Vilnius: Etnomuzikos institutas; Kultūros paminklų restauravimo įmonė, 1990; 2-asis patais. ir papild. leidimas. Vilnius: Muzika, 1994.
 • Baika A. Kaimo armonikos. Vilnius: Pradai, 1994.
 • Baltrėnienė M., Apanavičius R. Lietuvių liaudies muzikos instrumentai. Vilnius: Mintis, 1991.
 • Baltrėnienė-Gaščiauskaitė M. Devyniastygės kanklės. Kankliavimo tradicijos ir dabartis. Vilnius: Etnomuzikos instituto leidykla, 1997.
 • Aukštaičių melodijos (parengė Laima Burkšaitienė, Danutė Krištopaitė). Vilnius: 1990, Vaga, 785 p.
 • Jadvyga Čiurlionytė. Kasdieniniai darbai (sud. L. Burkšaitienė). Vilnius, 1984.
 • Jadvyga Čiurlionytė (sud. Laima Burkšaitienė). Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2006, 504 p.
 • Četkauskaitė Genovaitė. Lietuvių liaudies dainų melodijų tipologija. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1998. 327 p.
 • Četkauskaitė Genovaitė. Lietuvių liaudies muzika III d. Suvalkiečių dainos. Pietvakarių Lietuva. Vilnius. Lietuvos muzikos akademijos Muzikologijos instituto Etnomuzikologijos skyrius, 2002 (knyga ir 2 CD)
 • Čiurlionytė Jadvyga. Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai. Vilnius: Vaga, 1969. 335 p.
 • Dzūkų melodijos (sudarė ir parengė Genovaitė Četkauskaitė). Vilnius: Vaga, 1981.
 • Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių muzika (su 2 CD) (sud. Gaila Kirdienė). Vilnius: Kronta, 2009, 192 p.
 • Kirdienė Gaila. Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje. Vilnius: Kronta, 2000. 304 p.
 • Kirdienė Gaila, Vyliūtė Jūratė. Lietuviai ir muzika Sibire. Vilnius: Lietuvos kompozitorių sąjunga, 2013. 694 p.
 • Nakienė Austė. Nuo tradicinės polifonijos iki polifoninės tradicijos. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016. 355 p.
 • Petrošienė Lina. Lietuvininkų etninė muzikatapatumo problemos. Klaipėda: KU leidykla, 2007, 384 p.
 • Laurinavičiūtė-Petrošienė Lina. Žanro virsmas: Žemaitijos Užgavėnių dainos. Klaipėda: KU leidykla, 2015, 301 p.
 • Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva. Sutartinės. Lithuanian Polyphonic Songs. Vilnius: Vaga, 2002, 350 p.
 • Račiūnaitė-Vyčinienė Daiva. Sutartinių atlikimo tradicijos. Vilnius: Kronta, 2000. 295 p.
 • Sliužinskas Rimantas. Anhemitonika lietuvių liaudies dainų melodikoje. Klaipėda: KU leidykla, 2003. 418 p.
 • Sliužinskas Rimantas. Lietuvių ir lenkų liaudies dainų sąsajos. Klaipėda: KU leidykla, 2006. 529 p.
 • Šimonytė-Žarskienė Rūta. Skudučiai ir jų giminaičiai: Lyginamieji tyrimai. Vilnius: Žurnalo „Visuomenė“ redakcija, 1993, 72 p.
 • Šimonytė-Žarskienė Rūta. Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. 214 p.
 • Tarnauskaitė-Palubinskienė Vida. Kanklės lietuvių etninėje kultūroje. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009. 504 p.
 • Urbanavičienė Dalia. Lietuvių apeiginė etnochoreografija. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2000. 460 p.
 • Urbanavičienė Dalia. Šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės. Vilnius: Kronta, 2009. 312 p.
 • Velička Eirimas. Lietuvių etninė muzika pradinio muzikinio ugdymo sistemoje. Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2018. 302 p.
 • Vyčinienė Daiva. Sutartinių audos. Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2018. 600 p.
 • Zabielienė A. Folkloro ansambliai dabartinėje Lietuvoje: etnologinis aspektas. Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2010.
Etnomuzikologų baigiamieji darbai

Etnomuzikologų baigiamieji darbai

Habilitacijos procedūros

2009 m.

 • Račiūnaitė – Vyčinienė Daiva. Humanitarinių mokslų (menotyra 03 H, muzikologija H 320) habilitacijos procedūra tema „Lietuvių liaudies vokalinio daugiabalsiškumo fenomenai ir jų tarpetninė metakultūrinė sklaida“. Kultūros, filosofijos ir meno institutas, habilitacinės procedūros komisija. Vilnius, 2009 03 16.
 • Sliužinskas Rimantas. Humanitarinių mokslų (etnologija, 07 H) habilitacijos procedūra „Lietuvių etninės muzikos regioniniai ir lyginamieji tyrimai“. Vytauto Didžiojo universitetas. Kaunas, 2009 03 12

Daktaro disertacijos

2020 m.

 • Moisejeva Margarita. Humanitarinių mokslų (etnologija, 07 H) daktaro disertacija „Krikščionių ortodoksų liturginis giedojimas Lietuvoje: tradicija ir kaita“. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, Vilniaus universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Etnologijos mokslo krypties gynimo taryba. Vilnius, 2020 10 25. Pdf.

2018 m.

 • Merkelienė Algytė. Humanitarinių mokslų (etnologija, 07 H) daktaro disertacija „Skudučiavimo kultūra: etninės tradicijos ir jų kaita XX – XXI a. pradžioje“. Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto disertacijų gynimo taryba. Klaipėda, 2018 09 28.
 • Zvicevičienė Solveiga. Socialinių mokslų (edukologija, 07 S) daktaro disertacija „Vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, ugdymas ir terapija, taikant lietuvių šokamąjį folklorą“. Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas. 2018 06 29.

2017 m.

 • Grašytė Toma. Humanitarinių mokslų (etnologija – 07 H) daktaro disertacija „Tradicinis muzikantas šiuolaikinėje lietuvių kultūroje“. Vilnius, LMTA. Pdf.

2013 m.

 • Aleknaitė Eglė. Humanitarinių mokslų (etnologija – 07 H) daktaro disertacija „Etninės kultūros veikėjų interpretacijos XXI a. pr. Lietuvos folkloro ansamblių judėjime“. Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto disertacijų gynimo taryba. Kaunas, 2013 08 30.

2010 m.

 • Lukenskienė Laura. Humanitarinių mokslų srities menotyros krypties (03 H) muzikologijos (H 320) daktaro disertacija „Pietvakarių Lietuvos lyrinės monotoninės dainos. Muzikinio interdialekto problema“. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos disertacijų gynimo taryba. Vilnius, 2010 12 21.
 • Mačiulskis Vidmantas. Humanitarinių mokslų (etnologija – 07 H) daktaro disertacija „Lietuvių etninė choreografija: regioninis savitumas“. Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto disertacijų gynimo taryba. Kaunas, 2010 09 10.
 • Stoškuvienė Rasa. Socialinių mokslų (edukologija – 07 S) daktaro disertacija „Moksleivių etnomuzikinių nuostatų ugdymas modernizuotomis folkloro raiškos formomis“. Šiaulių universiteto disertacijų gynimo taryba. Šiauliai, 2010 04 16.
 • Kazlauskienė Nijolė. Humanitarinių mokslų (etnologija – 07 H) daktaro disertacija „Moters ir vyro apranga lietuvių liaudies dainose: tradicijos ir modernumo sankirta“. Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto disertacijų gynimo taryba. Kaunas, 2010 08 31.

2007 m.

 • Sungailienė Loreta. Humanitarinių mokslų srities menotyros krypties (03 H) muzikologijos (H 320) daktaro disertacija „Žemaičių muzikinis dialektas: intonaciniai modeliai ir artikuliacija“. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos disertacijų gynimo taryba. Vilnius, 2007 12 19.
 • Palubinskienė Vida. Humanitarinių mokslų (etnologija – 07 H) daktaro disertacija „Kanklės lietuvių etninėje kultūroje: tradicijos ir jų kaita (XIX a. II pusė – XXI a. pradžia)“. Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto disertacijų gynimo taryba. Kaunas, 2007 03 09.
 • Zabielienė Aušra. Humanitarinių mokslų (etnologija – 07 H) daktaro disertacija „Folkloriniai ansambliai Lietuvoje: etnokultūrinės savimonės tęstinumas 1990-2006 m.“ Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto disertacijų gynimo taryba. Kaunas, 2007 06 15.

2006 m.

 • Kavaliauskienė Aušra. Humanitarinių mokslų (etnologija – 07 H) daktaro disertacija „Vestuviniai simboliai lietuvių liaudies dainose: spalvinis aspektas“. Klaipėdos universiteto, Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto disertacijų gynimo taryba. Kaunas, 2006 12 15.

2005 m.

 • Ambrazevičius Rytis. Humanitarinių mokslų (menotyra 03 H, muzikologija H 320) daktaro disertacija „Psichoakustiniai bei kognityviniai muzikinės darnos aspektai ir jų raiška lietuvių tradiciniame dainavime“. Vilnius, LMTA. 2005 12 14.
 • Velička Eirimas. Humanitarinių mokslų (menotyra 03 H, muzikologija H 320) daktaro disertacija „Lietuvių etninė muzika pradinių klasių muzikinio ugdymo sistemoje“. Vilnius, LMTA. 2005 12 14.

2003 m.

 • Balčiūnas Gintaras. Humanitarinių mokslų (menotyra – 03 H) daktaro disertacija “Lietuvių kompozitorių kūriniai akordeonui: sąsajų su liaudiškuoju muzikavimu problemos ir atlikimo raida“. Lietuvos muzikos akademijos ir Kultūros, filosofijos ir meno instituto jungtinė disertacijų gynimo taryba. Vilnius, 2003 12 15.
 • Petrošienė Lina. Humanitarinių mokslų (etnologija – 07 H) daktaro disertacija “Lietuvininkų etninė muzika: identiteto problemos”. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos istorijos instituto jungtinė disertacijų gynimo taryba. VDU, Kaunas, 2003 12 19.

2001 m.

 • Vaicenavičienė Daiva. Humanitarinių mokslų (etnologija – 07 H, folkloras – H 400) daktaro disertacija “Lietuvių liaudies pasakų dainuojamieji intarpai: jų funkcijos ir melodika“. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jungtinis doktorantūros komitetas. Vilnius, 2001 03 14.
 • Žičkienė Aušra. Humanitarinių mokslų (etnologija – 07 H, folkloras – H 400) daktaro disertacija “Lietuvių raudos šiaurės rytų Europos raudų kontekste“. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jungtinis doktorantūros komitetas. Vilnius, 2001 10 26.
 • Balsys Rimantas. Humanitarinių mokslų (etnologija – 07 H, folkloras – H 400) daktaro disertacija “Mažosios Lietuvos žvejų dainos. Ypatumai ir santykiai su lietuvių bei latvių liaudies dainų tradicijomis“. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto jungtinis doktorantūros komitetas. Vilnius, 2001 12 10.

2000 m.

 • Vilys Gvidas. Humanitarinių mokslų (menotyra 03 H, muzikologija H 320) daktaro disertacija „Signalinės lentos šiaurės rytų Europos tautų etnokultūrinių ir etnomuzikinių santykių kontekste (XIX-XX a. I pusė)“ Vilnius, LMTA.

1999 m.

 • Šimonytė-Žarskienė Rūta. Humanitarinių mokslų (menotyra 03 H, muzikologija H 320) daktaro disertacija „Skudučių tipo instrumentai ir jų funkcionavimas Šiaurės rytų Europoje“. Vilnius, LMTA.

1998 m.

 • Kirdienė Gaila. Humanitarinių mokslų (etnologija 07H) daktaro disertacija „Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje“. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos istorijos institutas.  1998 12 29.
 • Šukienė Rasa Vanda. Humanitarinių mokslų (etnologija – 07 H, folkloras – H 400) daktaro disertacija “Našlaitės vestuvinės dainos lietuvių vestuvinių dainų kontekste: žanro identifikavimas ir melodijų tipologija“. Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūros komitetas. Kaunas, 1998 09 03.

1993 m.

 • Astrauskas Rimantas. Humanitarinių mokslų (muzikologija) daktaro disertacija “Lietuvių kalendorinių melodijų tipologija ir paralelės kaimyninių tautų folklore (žiemos saulėgrąžos švenčių laikotarpis)“. Lietuvos muzikos akademijos taryba. Vilnius, 1993 12 16.

1991 m.

 • Sliužinskas Rimantas. Humanitarinių mokslų (menotyra) daktaro disertacija „Anhemitoniniai dariniai lietuvių liaudies dainų melodikoje“. Lietuvos valstybinės konservatorijos (Lietuvos Muzikos Akademijos) specialioji taryba, 1991 11 28.

Magistro darbai

2018m.

 • Roličienė Jurga „Paukščių medžioklė Lietuvoje: muzikinis aspektas“ (Magistro darbas)
 • Rubikienė Akvilė „Talking through dance: the case of verbal and non-verbal communication in Vilnius traditional dance club“ (Magistro darbas). University of Roehampton. Pdf.
 • Vyšniauskienė Rūta „Rasos (Joninių) šventė šiandien: etnomuzikologinis aspektas“ (Magistro darbas). Pdf.

2015 m.

 • Zdanavičiūtė Agota „Alternatyvioji sutartinių raiška“ (Magistro darbas). Pdf.

2014 m.

 • Kukulskytė-Nedzveckienė Indrė „Centrinės Javos Banjumas regiono muzikinės kultūros daugiasluoksniškumas“ (Magistro darbas). Pdf.
 • Moisejeva Margarita „Ortodoksų giedojimas Lietuvoje“ (Magistro darbas). Pdf.

2013 m.

 • Jakimavičiūtė-Šalengienė Justė „Suvalkijos krašto instrumentinio muzikavimo savitumai“ (Magistro darbas)
 • Satkauskaitė Goda „Tradicinis dzūkų dainavimas: objekto ir kontekstų sąveika“ (Magistro darbas)
 • Stankevičienė Kristina (Magistro darbas)

2012 m.

 • Rūtytė Ieva (Magistro darbas)

2010 m.

 • Grašytė Toma „Lietuvių tradicinės instrumentinės muzikos mokymosi ypatumai“ (Magistro darbas). Darbo vadovas Evaldas Vyčinas. Vilnius, LMTA.
 • Naruševičiūtė Vaida „Tradicinio šokio perdavimo problematika: Marcinkonių apylinkių polkos stilius“ (Magistro darbas). Pdf.
 • Višnevska Irena „Rugiapjūtės dainos stilistika daugiakalbėje Pietryčių Lietuvoje“ (Magistro darbas). Darbo vadovas doc. dr. Rytis Ambrazevičius. Vilnius, LMTA. Pdf.

2007 m.

 • Karčemarskas Mindaugas „Cimbolai Lietuvoje“ (Magistro darbas)
 • Zalagaitytė-Ragauskienė Raimonda „Improvizacija liaudies šokiuose: Kalvių kaimo kadrilis“ (Magistro darbas)
 • Zvonkutė Jurgita „Tradicinės muzikos atlikimo savitumas. „Nešvarus“ smuikavimas“ (Magistro darbas)

2006 m.

 • Zvicevičienė Solveiga „Lietuvių etnochoreografijos elementų taikymas autistiškų vaikų ugdymui“ (Magistro darbas). Pdf.

2005 m.

 • Šarkaitė Lijana „Lietuvių formulinės dainos: atlikimo būdai ir analogijos kitų tautų folklore“ (Magistro darbas)

2004 m.

 • Jakutis Gediminas „Ganymo gaidos. Lietuvių vokalinis piemenų folkloras. Elektroninė knyga“ (Magistro darbas)

2003 m.

 • Juciutė Loreta „Lietuvių antifoninio dainavimo tradicijos“ (Magistro darbas)
 • Svobonaitė Žaneta „Jievaro tilto melodinio tipo kalendoriniai žaidimai (dainos)“ (Magistro darbas)

2002 m.

 • Garsonienė Rima „Kupiškėnų dainų melodijų ypatybės“ (Magistro darbas)
 • Naikelytė Sigita „Lietuvių apeiginio dainavimo ypatumai. Bandymas rekonstruoti“ (Magistro darbas)

2001 m.

 • Mukaitė Loreta „Kvintos intonacijos sklaida žemaičių liaudies dainose“ (Magistro darbas)
 • Trapulionytė Aušra „Suomijos, Karelijos ir Biržų homofoninio kankliavimo penkiastygėmis kanklėmis tradicijos bei jų tarpusavio ryšiai“ (Magistro darbas)
 • Vakarinienė Audronė „Suvalkijos dainų melodikos bruožai“ (Magistro darbas)

2000 m.

 • Garsonas Raimondas „Zarasų krašto armonikininkai ir jų griežiamos polkos“ (Magistro darbas)
 • Lebednykaitė Žibutė „Vestuvių raudų žanrinė tradicija“ (Magistro darbas)
 • Šermukšnis Kazimieras „Suktinio ritmikos aspektai“ (Magistro darbas)
 • Vilūnaitė Vilma „Liaudies dainų ornamentikos žanriniai ir individualūs bruožai“ (Magistro darbas)

1997 m.

 • Lukenskienė Laura „Suvalkiečių vienbalsės dainos“ (Magistro darbas). VDU

1996 m.

 • Bobėnaitė Ingrida „Šūksnio intonacijos ir muzikos ištakų samprata“ (Magistro darbas)
 • Gedmantas Arūnas „Bandant apčiuopti gyvosios ir negyvosios gamtos garsų pamėgdžiojimų ištakas“ (Magistro darbas)
 • Jakubauskaitė Rasa „Lietuvių liaudies dainininkės Onos Jančiauskienės individualybė“ (Magistro darbas)
 • Norinkevičiūtė Rasa „Dzūkų laidotuvių raudų atlikimo specifika. Raudojimo psichologinis aspektas“ (Magistro darbas)
 • Valiulytė Skirmantė „Švedų kalendorinių dainų melodika“ (Magistro darbas)
 • Vilys Gvidas „Signalinių lentų akustika“ (Magistro darbas)

1995 m.

 • Balčytytė Vilija „Pietų Dzūkijos katalikiškų liaudies giesmių savitumas“ (Magistro darbas)

1993 m.

 • Ankėnaitė Rasa „Našlaitės vestuvinių dainų tipologija“ (Magistro darbas)
 • Daunoraitė Diana „Šienapjūtės valiavimai“ (Magistro darbas)
 • Kapičiauskaitė Rima „Juozas Kartenis ir jo surinktos dainos“ (Magistro darbas)
 • Kirda Arvydas „Lietuvių liaudies trimitai“ (Magistro darbas)
 • Liaudanskaitė-Surkienė Liuda „Oliavimai pavasario apeigų kontekste“ (Magistro darbas)
 • Pošiūnaitė Audronė „Lietuvių liaudies vaišių dainos“ (Magistro darbas)
 • Seilius Vytautas „Lietuvos enertgetikos sistemos folkloro ansamblio veiklos sociologiniai tyrimai“ (Magistro darbas)
 • Šikšniūtė-Arbuckle Žibutė „Žemaičių monodinės dainos“ (Magistro darbas)

1992 m.

 • Siaurukaitė Gaila „Lietuvių liaudies priešpriešos žaidimai ir šokiai” (Magistro darbas)
 • Pečkaitytė Birutė „Mito raiška Anelės Karmonienės dainuojamose dainose“ (Magistro darbas)
 • Rūta Šimonytė-Žarskienė „Šiaurės rytų Europos tautų skudučių tipo muzikos instrumentai“ (Magistro darbas)
 • Vaicenavičienė Dalia „Lietuvių laudies pasakos su dainuojamaisiais intarpais“ (Magistro darbas)

Bakalauro darbai

2018 m.

 • Andrijauskaitė-Bakanauskienė Milda „Peterburgo armonikos: šiaurės rytų aukštaičių muzikavimo tradicijos“ (Bakalauro darbas)
 • Andrijauskaitė Teresė „Mandolina tradicinėje lietuvių muzikoje” (Bakalauro darbas)
 • Andriuškaitė Greta „Dainininkės Valerijos Mizinienės kūrybinis portretas: žemaitiškos  tapatybės raiška“ (Bakalauro darbas)
 • Venckūnaitė-Čepulienė Vera „Dieveniškių krašto dainavimo tradicijos kaita: XX a. antroji pusė–XXI a. pradžia“ (Bakalauro darbas). Pdf.

2015 m.

 • Bubnytė Ieva „Suvalkijos regiono tradicinio smuikavimo ypatumai XX a.“ (Bakalauro darbas). Pdf.
 • Čepaitė Toma „Gyvųjų ir mirusiųjų ryšys lietuvių dainuojamojoje tradicijoje: komunikacijos aspektas“ (Bakalauro darbas). Pdf.
 • Rubikienė Akvilė „Gyvoji šokio tradicija: šokėjų ir muzikantų tarpusavio ryšio kaita“ (Bakalauro darbas). Pdf.

2013 m.

 • Babuškina Ana (Bakalauro darbas)

2012 m.

 • Savulionis Linas „Viečiūnų kaimo dainuojamoji tradicija“ (Bakalauro darbas)
 • Moisejeva Margarita „Ortodoksų giedojimas nacionaliniu aspektu: sąsajos su tradicine muzika“ (Bakalauro darbas)

2011 m.

 • Barkauskaitė Valdonė „Varėnos rajono rateliai (daržaliai)“ (Bakalauro darbas)
 • Karklelytė Agnė (Bakalauro darbas)
 • Vaičekonytė Rūta (Bakalauro darbas)
 • Vidugiris Adomas (Bakalauro darbas)

2010 m.

 • Blusevičiūtė Kristina (Bakalauro darbas)

2009 m.

 • Balsienė Renata (Bakalauro darbas)
 • Griškevičius Giedrius (Bakalauro darbas)
 • Kubilytė Elena (Bakalauro darbas)
 • Mileškaitė Justina (Bakalauro darbas)
 • Ramanauskas Vytautas (Bakalauro darbas)

2008 m.

 • Gargasienė Oksana (Bakalauro darbas)
 • Macevičiūtė Ugnė (Bakalauro darbas)
 • Višnevska Irena „Vilniaus apskrities slavų dainininkų atlikimo manieros akustinis tyrimas“ (Bakalauro darbas). Darbo vadovas dr. Rytis Ambrazevičius. Vilnius, LMTA. Pdf.

2007 m.

 • Gečaitė-Markulienė Regina „Lietuvių muzikinio folkloro taikymas specialiųjų poreikių jaunuolių ugdymui“ (Bakalauro darbas)

2006 m.

 • Kutraitė Sandra „Liaudies daina lietuvių dailininkų gyvenime ir kūryboje“ (Bakalauro darbas)
 • Saunoriūtė Giedrė „Lietuviškų krakoviakų struktūrinės ypatybės“ (Bakalauro darbas)
 • Šiaučiulienė Aušra „Lietuvių liaudies daina „Dainų dainelės“ konkurse“ (Bakalauro darbas)

2005 m.

 • Janušytė-Karčemarskienė Danutė „Tradicijos perėmimas ir kaita: dzūkų dainininkių M. Navickienės ir M. Arasimavičienės dainavimo ypatumai“ (Bakalauro darbas)
 • Kantakevičiūtė-Krikščiūnienė Jūratė „Dainos su gegutės įvaizdžiu ir jų melodika“ (Bakalauro darbas)
 • Karčemarskas Mindaugas „Lietuvių bosiniai strykiniai chordofonai. Basetlė“ (Bakalauro darbas)
 • Podžeckaitė Kristina „Garsažodžiai lietuvių liaudies dainose“ (Bakalauro darbas)
 • Zalagaitytė Raimonda „Lietuviškų kadrilių struktūrinės analizės principai“ (Bakalauro darbas)
 • Zvonkutė Jurgita „Pietryčių Žemaitijos smuikavimo tradicija“ (Bakalauro darbas)

2004 m.

 • Baronaitė Dalia „Aukštaičių daugiabalsių dainų saviti pritarimo būdai“ (Bakalauro darbas)
 • Juodzevičius Audrius „Sutartinės Jūratės Baltramiejūnaitės muzikinėje kūryboje“ (Bakalauro darbas)
 • Mozūraitytė Inga „Punsko-Seinų krašto dainos. Kultūrinių mainų ir identiteto išsaugojimo klausimu“ (Bakalauro darbas)

2002 m.

 • Cechanavičiūtė Neringa „Lietuvos instrumentų istorinė raida bendrame Europos kontekste“ (Bakalauro darbas)
 • Jakutis Gediminas „Ganymo dainos. Vokalinis piemenų folkloras“ (Bakalauro darbas)
 • Mockevičienė Dalia „Biekšių kaimo vestuvinių apeigų ciklas“ (Bakalauro darbas)
 • Šarkaitė Lijana „Lietuvių liaudies formulinių dainų ypatumai“ (Bakalauro darbas)
 • Venckutė Rasa „Mato Grigonio etnochoreografijos rinkinio „200 žaidimų“ reikšmė. Paskelbtų žaidimų ir jų analogų lyginamoji analizė“ (Bakalauro darbas)

2001 m.

 • Beniulytė Giedrė „Užgavėnių dainos. Funkcinis ir tipologinis aspektas“ (Bakalauro darbas)
 • Jepifanov Ernest „Hindustanī Rāga“ (Bakalauro darbas)
 • Juciutė Loreta „Viena ritmo formulė lietuvių ir kitų tautų folklore“ (Bakalauro darbas)
 • Juodzevičienė Darija „Judesio ir melodikos ryšys vaikų dainose“ (Bakalauro darbas)
 • Laurinavičienė Vida „Lietuvių tradicinis lumzdelis“ (Bakalauro darbas)
 • Raginytė Daiva „Ievos Šulienės dainos“ (Bakalauro darbas)
 • Svobonaitė Žaneta „Vaikų žaidimai“ (Bakalauro darbas)

2000 m.

 • Garsonienė Rima „Čiorna Padinos lietuvių muzikinė tautosaka ir jos atitikmenys Lietuvoje“ (Bakalauro darbas)
 • Mockevičius Darius „Nedzingės kaimo piemenų folkloras“ (Bakalauro darbas)
 • Naikelytė Sigita „Laukų lankymo papročiai ir dainos Lietuvoje“ (Bakalauro darbas)

1999 m.

 • Merkytė Vilma „Advento-Kalėdų žaidimo „Jaščeras“ semantikos studija“ (Bakalauro darbas)
 • Mukaitė Loreta „Tarmės ir melodijos sąveika Mažeikių ir Plungės rajonų liaudies dainose“ (Bakalauro darbas)
 • Trapulionytė Aušra „Biržų krašto kankliavimo tradicijos bei jų paralelės Baltijos tautų kanklių areale“ (Bakalauro darbas)
 • Vakarinienė Audronė „Suvalkiečių dainų ritmo ypatybės“ (Bakalauro darbas)

1998 m.

 • Garsonas Raimondas „Lietuvių liaudies instrumentinės polkos ir jų kitų tautų lygiagretės (XIX a. II p.-XX a. I p.)“ (Bakalauro darbas)
 • Lebednykaitė Žibutė „Šūksnio prasmė vestuvių raudose“ (Bakalauro darbas)
 • Vilūnaitė Vilma „Onos Grigaliūnienės ir Bronės Bogušienės dainų atlikimo ypatumai“ (Bakalauro darbas)

1997 m.

 • Norinkevičiūtė Rasa „Raudojimo prasmė lietuvių laidojimo apeigose“ (Bakalauro darbas)
 • Šermukšnis Kazimieras „Suktinis. Vieno šokio studija“ (Bakalauro darbas)

1995 m.

 • Bobėnaitė Ingrida „Šūksniai-signalai lietuvių dainuojamoje tautosakoje“ (Bakalauro darbas)
 • Gedmantas Arūnas „Paukščių balsų pamėgdžiojimai lietuvių tautosakoje“ (Bakalauro darbas)
 • Glinskaitė Inga „Karinė-istorinė baladė „Per tiltą jojau“ (Bakalauro darbas)
 • Jakubauskaitė Rasa „Muzika lietuvių Užgavėnių apeigose“ (Bakalauro darbas)
 • Jucius Dainius „Bandonija Tauragės apskrityje“ (Bakalauro darbas)
 • Jukna Alfredas „Kunigo poeto Antano Vienažindžio dainų ypatumai“ (Bakalauro darbas)
 • Liutkutė Varsa „Lietuvininkų dainų tradicijos pokyčiai“ (Bakalauro darbas)
 • Lukenskienė Laura „Dainuojamojo intarpo funkcijos lietuvių liaudies pasakose“ (Bakalauro darbas) VDU
 • Noreikaitė Nijolė „Dovanų dėjimo dainos“ (Bakalauro darbas)
 • Radžvilaitė-Jucienė Jovita „Nelietuviškų šokių folklorizavimosi ypatumai lietuvių tradicinės kultūros kontekste“ (Bakalauro darbas)
 • Valiulytė Skirmantė „Lietuvių sūpuoklių dainos“ (Bakalauro darbas)
 • Vilys Gvidas „Šiaurės rytų Europos tautų signalinės lentos“ (Bakalauro darbas)
 • Vitkevičiūtė Jurgita „Pietryčių Lietuvos gavėnios laikotarpio dainuojamoji tautosaka“ (Bakalauro darbas)
 • Zapolskytė Jolita „Kadriliniai šokiai“ (Bakalauro darbas)

1994 m.

 • Balčytytė Vilija „Lietuvių laidotuvių giesmių ypatumai“ (Bakalauro darbas)
 • Baublinskas Virginijus „Kupiškio rajono instrumentinis etnomuzikavimas“ (Bakalauro darbas)
 • Dijokas Audrius „Lalavimai Velykų apeigose“ (Bakalauro darbas)
 • Kirsnytė Lina „Panevėžiškių vestuvės ir vestuvinės dainos“ (Bakalauro darbas)
 • Zvicevičienė Solveiga „Žemaičių pasilinksminimo choreografija“ (Bakalauro darbas)